• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Кабель болон дагалдах хэрэгслүүд

АС (ГОСТ 839-80)
Тусгаарлагчгүй төмөр голчтой ба хөнгөн цагаан судалтай

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ
Тусгаарлагчгүй төмөр голчтой ба хөнгөн цагаан судалтай. Гаднах болон доторх төмөр бүрхүүл нь баруун-эрчлээтэй.


ОКП КОД:
35 1141 01 — АС кабель


ХЭРЭГЛЭЭ
АС кабель нь агаарт цахилгаан дамжуулах болон сүлжээнд хэрэглэнэ. Агаарын атмоспер I ба II төрөл, ГОСТ 15150 -ын дагуу “УХЛ” (“ТВ” болон“ТС” -ээс бусад) нөхцөлд газар дээрх хүхэрийн газ өдөрт 150г/м2 -аас ихгүй.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Ажиллах температур ......................................................................................... +900С -ээс ихгүй 

 

Огтлол, мм2
Хөнгөн цагаан голчтой
Ган голчтой
Эрчлээний тоо
Хөнгөн цагаан болон ган судалын харьцаа
Кабелийн уртын хэмжэээ, хамгийн багадаа , м
Судалын тоо
Диаметр, мм
Судалын тоо
Диаметр, мм
Хөнгөн цагаанутас
Ган утас
16/2,7
6
1,85
1
1,85
1
-
6,00
3000
25/4,2
6
2,30
1
2,30
1
-
6,00
3000
35/6,2
6
2,80
1
2,80
1
-
6,00
3000
40/6,7
6
2,91
1
2,91
1
-
6,00
3000
50/8,0
6
3,20
1
3,20
1
-
6,00
3000
63/10,5
6
3,66
1
3,66
1
-
6,00
2000
70/11
6
3,80
1
3,80
1
-
6,00
2000
95/16
6
4,50
1
4,50
1
-
6,00
1500
100/16,7
6
4,61
1
4,61
1
-
6,00
1500
120/19
26
2,40
7
1,85
2
1
6,25
2000
120/27
30
2,20
7
2,20
2
1
4,29
2000
125/6,9
18
2,97
1
2,97
2
-
18,11
2000
125/20,4
26
2,47
7
1,92
2
1
-
2000
150/19
24
2,80
7
1,85
2
1
7,85
2000
150/24
26
2,70
7
2,10
2
1
6,14
2000
150/34
30
2,50
7
2,50
2
1
4,29
2000
160/8,9
18
3,36
1
3,36
2
-
-
2000
160/26,1
26
2,80
7
2,18
2
1
-
2000
185/24
24
3,15
7
2,10
2
1
7,71
2000
185/29
26
2,98
7
2,30
2
1
6,24
2000
185/43
30
2,80
7
2,80
2
1
4,29
2000
200/11,1
18
3,76
1
3,76
2
-
-
2000
200/32,6
26
3,13
7
2,43
2
1
-
2000
205/27,0
24
3,30
7
2,20
2
1
7,71
2000
240/32
24
3,60
7
2,40
2
1
7,71
2000
240/39
26
3,40
7
2,65
2
1
6,11
2000
300/39
24
4,00
7
2,65
2
1
7,81
2000
300/48
26
3,80
7
2,95
3
1
6,16
2000
315/21,8
45
2,99
7
1,99
2
1
-
2000
315/51,3
26
3,93
7
3,05
3
1
-
2000
330/30,0
48
2,98
7
2,30
3
1
11,55
2000
330/43,0
54
2,80
7
2,80
3
1
7,71
1500
400/18
42
3,40
7
1,85
3
1
20,27
1500
400/27,7
45
3,36
7
2,24
3
1
-
1500
400/51
54
3,05
7
3,05
3
1
7,71
1500
400/51,9
54
3,07
7
3,07
3
1
-
1500
450/31,1
45
3,57
7
2,38
3
1
-
1500
500/26
42
3,90
7
2,20
3
1
18,86
1200
500/34,6
45
3,76
7
2,51
3
1
-
1000
560/38,7
45
3,98
7
2,65
3
1
-
1000
630/43,6
45
4,22
7
2,81
3
1
-
1000
710/49,1
45
4,48
7
2,99
3
1
-
1000