• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
ПВ3, ПВ4

ПВ-3 кабель нь поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай, олон ширхэгтэй зэс судалнуудаас бүрдэх, маш уян хатан чанартай электрон тоног төхөөрөмжийн кабель, ГОСТ 6323-79

 

ПВ-4 кабель нь поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай, олон ширхэгтэй зэс судалнуудаас бүрдэх, маш уян хатан чанартай электрон тоног төхөөрөмжийн кабель, ГОСТ 6323-79

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ:
    — ПВ-3 судал: зэс, эрчилсэн кабель, ГОСТ 22483 ( I зэрэглэл - 0.5 -аас 1.5 мм2 хөндлөн огтлол, IV зэрэглэл 2.5 - аас 4 мм2, III зэрэглэл 6 - аас 95 мм2). 
    — ПВ-4 судал: зэс, эрчилсэн кабель, ГОСТ 22483 ( V зэрэглэл - 0.5 -аас 0.75 мм2 хөндлөн огтлол, IV-V зэрэглэл 1 - аас 1.5 мм2, V зэрэглэл 2.5 - аас 4 мм2, A эсвэл V зэрэглэл 6 ба 10 мм2,) 
  2. ТУСГААРЛАГЧ: поливнилхлоридийн пластикат хольцтой, олон өнгийн. Газардуулга-судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.

ХЭРЭГЛЭЭ
450 В хүртэлх вольт-той (450/750 В хүртэлх сүлжээ), 400 Hz давтамжтай эсвэл 1 кВ хүртэлх DC вольттой электрон тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг болон цахилгааны сүлжээнд, электрон багаж хэрэгсэл суурилуулалт, машин механизм. 
ПВ-З кабель нугалах электроны сүлжээнд
ПВ-4 кабель ихэвчлэн нугалах электроны сүлжээнд


ОКП КОД:
35 5113 03 — ПВ-З кабель
35 5113 21 — ПВ-4 кабель


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл............................................................................“ХЛ”, ГОСТ 15150-69  (категор -2)
Ажиллах температур ....................................................................................... -500С -аас +700С хүртэл 
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+350°С -д) .................................................. 100% 
Халуун орны зориулалттай кабель нь хөгц, мөөгөнцөрт тэсвэртэй
Механик шок, шугаман хурдасгал, нугалах, доргилт, чичиргээ болон дуу авианы шуугианд тэсвэртэй.
Гал түгээдгүй 
Кабелийг суурилуулалтын температур ...............................................................-150С -аас багагүй  
Нугалах хамгийн бага радиус ............................................................................. 5 гаднах диамет 
Зөвшөөрөгдсөн үргэлжилсэн температур (судал дээр) .........................................+700С -ээс ихгүй 
Кабелийн уртын хэмжээ.....................................................................................100 м -ээс багагүй

 

ПВ-3
Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х0,5
2,10
8,2
1х0,75
2,30
10,3
1х1
2,50
13,6
1х1,5
3,00
20,2
1х2,5
3,70
32,2
1х4
4,20
46,5
1х6
4,70
66,9
1х10
6,30
111,6
1х16
7,50
173,9
1х25
9,20
266,9
1х35
10,30
349,0
1х50
12,30
497,7
1х70
14,40
681,0
1х95
16,30
923,1
1х120
18,20
1180,5
1х150
20,00
1430,7
1х185
22,20
1767,0
1х240
25,50
2346,6

 

ПВ-4
Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
1х0,5
2,00
8,1
1х0,75
2,30
10,7
1х1
2,50
13,6
1х1,5
3,00
20,2
1х2,5
3,50
30,4
1х4
4,20
46,5
1х6
4,70
66,9
1х10
6,30
111,6
1х16
7,50
173,9
1х25
9,20
266,9
1х35
10,30
349,0
1х50
12,30
497,7
1х70
14,10
681,0
1х95
16,30
923,1
1х120
18,20
1180,5
1х150
20,00
1430,7
1х185
22,20
1767,0
1х240
25,50
2326,6