• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Төгсгөлийн

           

          10 кВ-ын КНТп маркийн

  Үзүүрийн муфтний техникийн тодорхойлолт

Хүчний кабелийн КВТпН-10, КНТпН-10 муфтууд нь тостой цаасан болон пластмассан тусгаарлагчтай, ган төмөр

хамгаалалттай болон хамгаалалтгүй 10 кВ хүртэлх хүчдэлийн кабелийг холбох зориулалттай.

Хүчний кабелийн муфтууд.

КВТпН-10 төрлийн хүчний кабелийн муфть

чийглэгийн ямарч нөхцөлд үйлдвэр аж ахуйн газрын дотор

суурилагдана

КНТпН-10 төрлийн хүчний кабелийн муфть

Ил задгай нөхцөлд, тэр дундаа босоо байрлалтайгаар

суурилагдах боломжтой. чийглэгийн ямарч нөхцөлд

үйлдвэр аж ахуйн газрын дотор суурилагдана Орчны

температур -50С-с +50С хүртэлх нөхцөлд ашиглах

боломжтой бөгөөд, харьцангуй чийгшил 98% хүртэлх

нөхцөлд 35С температурт ашиглана.