• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
СИП1, СИП2, СИП3, СИП4

Тусгаарлагчтай судалтай (агаарын багц кондуктор), ГОСТ R 52373-2005, ТУ 16-705.500-2006 
(ТУ 16-705.500-2006 нь ТУ 16.К71-268-98 болон ТУ 16.К71- 272-98 зэргийн оронд хэрэглэгддэг)


СИП-1 – хамгаалалттай хөнгөн цагаан судал, гэрэл-тогтворжуулагчтай ПЭ, тэг-судал нь тусгаарлагчгүй 
СИП-2 – хамгаалалттай хөнгөн цагаан судал, гэрэл-тогтворжуулагчтай ПЭ,

СИП-3 - хамгаалалттай хөнгөн цагаан судал, гэрэл-тогтворжуулагчтай ПЭ төрлийн тусгаарлагчтай
СИП-4 хамгаалалттай хөнгөн цагаан судал (куррир элементгүй), гэрэл-тогтворжуулагчтай ПЭ төрлийн тусгаарлагчтай

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

1. СУДАЛ – хөнгөөн цагөөн, дугуй, судал бүр нь олон ширхэгээс бүрдсэн. Дамжуулагч судалын гаднах диаметр болон цахилгааны эсэргүүцэх чанар доорхи хүснэгтэд дурьдагдсан.

Судалын хөндлөн огтлол, мм2

Нэг судалд дахь ширхэгийн тоо
Дамжуулагч судалын гаднах диаметр, мм
Үелсэн судалын цахилгааны эсэргүүцэл (1км), Охм
Min. Max.
 16  7  4,6  5,1  1,910
 25  7  5,7  6,1  1200
 35  7  6,7  7,1  0,868
 50  7  7,85  8,35  0,641
 70  7  9,45  9,95  0,443
 95  7  11,1  11,7  0,320
 120  19  11,1  13,1  0,253
 150  19  14,0  14,5  0,206
 185  19  15,45  16,15  0,164
 240  19  17,75  18,45  0,125

 

2. ЗАВСРЫН СУДАЛ – хөнгөн цагаан, дугуй, судал бүр нь эрчилсэн олон ширхэгээс бүрдсэн. Судалын хөндлөн огтлол, Нэг судалд дахь ширхэгийн тоо, Дамжуулагч судалын гаднах диаметр, цахилгааны эсэргүүцэх чанар зэрэг нь доорхи хүснэгтэд дурьдагдсан:

Судалын хөндлөн огтлол, мм2

Нэг судалд дахь ширхэгийн тоо
Дамжуулагч судалын гаднах диаметр, мм
Үелсэн судалын цахилгааны эсэргүүцэл (1км), Охм
Min. Max.
 25  7  5,7  6,1  1,380
 35  7  6,7  7,1  0,986
 50  7  7,85  8,35  0,720
 54,6  7  9,2  9,6  0,630
 70  7  9,45  9,95  0,493
 95  7  11,1  11,7  0,363
 120  19  12,2  12,9  0,288
 150  19  13,9  14,5  0,236
 185  19  15,75  16,15  0,188
 240  19  17,75  18,45  0,145

 

3. ТУСГААРЛАГЧ– СИП-1 кабелийн завсрын судал нь тусгаарлагчгүй. the neutral core is not insulated. Бусад дамжуулагчид нь гэрэл-тогтворжуулагчтай ПЭ судалтай. the insulation made
from light-stabilized cross-linked ПЭ. Тусгаарлагчын зузаан нь доорхи хүснэгтэд дурьдагдсан.

Кабелийн төрөл
 
Тусгаарлагчын зузаан, мм
16
25
35
50
54,6
70
95
120
150
185
240
СИП-1
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,9
1,9
СИП-2
СИП-3 20 кВ
2,3
СИП-3 35 кВ
3,5
СИП-4
1,3
1,3
 

 

4. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – тусгаарласан үелсэн судал нь завсрын судалын гадуур эрчилсэн. Эрчлээний чиглэл нь баруун.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл.......................................................................... УХЛ, ГОСТ 15150-69  (категор 1, 2, 3)
Кондуктор нь нарны цацраг туяанд тэсвэртэй (1120 Вт/м2±10%), ултра-войлетийн нягтаршилд тэсвэртэй (68 Вт/м2±25%). 
Кондуктор нугаралтад тэсвэртэй температур ................................................... -40°C
Кабелийг суурилуулалтын температур ............................................................. -20°C -аас багагүй 
Завсрын судал дээрх даралтын хүч ажиллаж буй үед..........................................45 Н -аас ихгүй, 
Тусгаарлагчтай судлууд нь 50 Hz давтамж болон 3.5 кВ-д шалгагдсан
20°C -д 10 минутаас багагүй хугацаанд байсны дараа эхний 5 минутад (AC вольт, 50 Hz давтамжид) доорхи үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн:
СИП-1, СИП-2 болон СИП-4 дамжуулагч..............................................................4 кВ
СИП-3 дамжуулагч 20 кВ...................................................................................6 кВ
СИП-3 дамжуулагч 35 кВ..................................................................................10 кВ
Кондуктор 1 цагийн турш AC вольт 4 кВ, 50 Hz давтамжыг тэсвэрлэсэн. 
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур +90°С -ээс багагүй, богино холбоонд 250°C -ээс багагүй. 
Зөвшөөрөгдсөн кондукторын цахилгаан гүйдэл, +25°C-д, салхины хурд 0.6 м/с, нарны цацраг туяаны хүч 1000 В/м2. Зөвшөөрөгдсөн нэг секунд дэх богино холбооны цахилгааны гүйдэл:

Төв судалын хөндлөн огтлол, мм
Зөвшөөрөгдсөн цахилгаан гүйдэл, А, ихгүй
Зөвшөөрөгдсөн нэг секунд дэх богино холбооны цахилгааны гүйдэл, kA, ихгүй
өөрийгөө дэмжигч тусгаарлагчтай судал
хамгаалалттай кабель
өөрийгөө дэмжигч тусгаарлагчтай судал
хамгаалалттай кабель
25kВ
35kВ
  16
100
-
-
1,5
-
  25
130
-
-
2,3
-
  35
160
200
220
3,2
3,0
  50
195
245
270
4,6
4,3
 70
240
310
340
6,5
6,0
 95
300
370
400
8,8
8,2
 120
340
430
460
10,9
10,3
 150
380
485
520
13,2
12,9
 185
436
560
600
16,5
15,9
  240
515
600
670
22,0
20,6

 


ХЭРЭГЛЭЭ
СИП-1 - агаарын цахилгааны дамжуулганд, агаарын атмосперийн төрөл I болон II, ГОСТ 15150-69
СИП-2 - агаарын цахилгааны дамжуулганд, агаарын атмосперийн төрөл I болон II, ГОСТ 15150-69 , далайн эрэг, давслаг нуурын эрэг ба үйлвэрийн орчинд 
СИП-3 - агаарын цахилгааны дамжуулганд, вольт 10-35 кВ, агаарын атмосперийн төрөл II болон III, ГОСТ 15150-69 , далайн эрэг, давслаг нуурын эрэг ба үйлвэрийн орчинд 
СИП-4 - агаарын цахилгааны дамжуулганд, байрны хананд ба инженерийн байгууламж, агаарын атмосперийн төрөл II болон III, ГОСТ 15150-69

ОКП КОД:
35 5332 0700 – СИП-1 кабель
35 5332 0900 – СИП-2 кабель
35 5332 0100 – СИП-3 кабель
35 5332 1700 – СИП-4 кабель

 

Тэмдэг болон вольт
Судлын тоо, үндсэн судалын огтлол, мм2
Кабелийн гадна диаметр, мм
1 км кабелийн жин, кг
СИП-1 0,6 / 1 kV
1х16+1х25
15
135
3х16+1х25
22
270
3х25+1х35
26
390
3х35+1х50
30
530
3х50+1х50
32
685
3х50+1х70
35
740
3х70+1х70
37
930
3х70+1х95
41
990
3х95+1х70
41
1190
3х95+1х95
43
1255
3х120+1х95
46
1480
3х150+1х95
48
1715
3х185+1х95
52
2330
3х240+1х95
56
2895
СИП-2 0,6 / 1 kV
3х16+1х25
24
308
3х16+1х54,6*
28
427
3х25+1х35
27
424
3х25+1х54,6*
30
512
3х35+1х50
31
571
3х35+1х54,6*
32
606
3х50+1х50
34
727
3х50+1х54,5*
35
762
3х50+1х70
36
798
3х70+1х54,6*
39
973
3х70+1х70
40
1010
3х70+1х95
41
1087
3х95+1х70
43
1240
3х95+1х95
45
1319
3х120+1х95
48
1553
3х150х1х95
50
1787
3х185+1х95
55
2403
3х240+1х95
60
2968
СИП-3 20 кВ
1х35
12
165
1х50
13
215
1х70
15
282
1х95
16
364
1х120
18
445
1х150
19
540
1х185
24
722
1х240
24
950
СИП-3 20 кВ
1х35
14
209
1х50
16
263
1х70
17
334
1х95
19
421
1х120
20
518
1х150
22
618
1х185
24
808
1х240
26
1045
СИП-4 0,6/1 кВ
2х16
15
139
4х16
18
278
2х25
17
196
4х25
21
392