• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
ВВГ

ВВГ (0.66 кВ, 1.0 кВ, ГОСТ 16442-80 стандарт-д нийцсэн)
Зэс дамжуулагчтай цахилгаан хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвчтэй.
ВВГнг (0.66 kВ. 1.0 кВ, ТУ 3500-002-59680332-2004 стандарт-д нийцсэн)
Зэс дамжуулагчтай цахилгаан хүчний кабель. Поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон бүрхэвчтэй, амархан шатдаггүй
ВВГнг ВВГнг-ХЛ, АВВГнг-ХЛ
Хүйтэнд тэсвэртэй цахилгаан хүчний кабель.

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

  1. СУДАЛ – зэс, дан эсвэл олон судалтай, ГОСТ 22483 стандарт.
  2. ТУСГААРЛАГЧ – Поливнилхлоридийн пластикат (PVC). Дотоод судал кабель нь өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг судалын бүрхүүл цэнхэр, газардуулга судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.
  3. СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. -Хоёр дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ нь адил. Гурав, -дөрөв, -таван дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ адил эсвэл нэг дамжуулагч (тэг-судал эсвэл газардуулга-судал) нь жижиг огтлолтой.
  4. БҮРХЭВЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой амархан шатдаггүй материалаас бүрдсэн.

 

ХЭРЭГЛЭЭ:
Цахилгаан хүчийг дамжуулах, түгээх (AC вольт - 0.66 кВ, 1.0 кВ, 50 Hz)
Халуун болон чийгтэй газарт суурилуулахдаа тусгай кабелийн суваг, блокыг кабелийн гадуур хэрэглэвэл зохистой. Газар доор суурилуулхад тохиромжгүй (суваг шуудуу).

ВВГ кабель дангаараа шатдаггүй. 
ВВГнг кабель бөөнөөрөө шатдаггүй.


ОКП КОД:
35 212211 — ВВГ кабель 0.66 кВ
35 3371 26 — ВВГ кабель 1.0 кВ
35 3371 27 — ВВГ 1.0 кВ (дамжуулагч нь дөрвөлжин хэлбэртэй)
35 2122 4500 — ВВГнг кабель 0.66 кВ
35 3371 3600 — ВВГнг кабель 1.0 кВ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Тэсвэрлэх цаг агаарын нөхцөл........................................................................... УХЛ (хүйтэнд тэсвэртэй), Т (халуунд тэсвэртэй), ГОСТ 15150-69 (категор -1, -5)
Ажиллах температур....................................................................................... -50°С -аас +50°С хүртэл 
Агаарын чийглэг тэсвэрлэх чадвар (+35°С-аас ихгүй нөхцөлд) ............................ 98% хүртэл 
Кабелийг урьдчилан халаахгүйгээр суурилуулалтын температур ........................ - 15°С -аас багагүй 
Нугалах хамгийн бага радиус: 
ВВГ кабелийн дан судал .................................................................................. 10 гаднах диаметр
ВВГнг кабелийн дан судал ............................................................................... 15 гаднах диаметр
Эрчилсэн кабель ............................................................................................ 7.5 гаднах диаметр
Давтамж ........................................................................................................ 50 Hz

50 Hz (AC вольт) давтамжид шалгагдсан: 
0.66 кВ вольт.................................................................................................. 3 кВ
1.0 кВ вольт.................................................................................................... 3.5 кВ
Дамжуулагчийг урьдчилсан халаах зөвшөөрөгдсөн температур........................... +70°С

Кабелийн урт, төв дамжуулагчийн огтлолын хэмжээ:
1.5 -аас 16 мм2 хүртэл......................................................................................450 м
25 -аас 70 мм2 хүртэл.......................................................................................300 м
95 мм2 болон түүнээс дээш...............................................................................200 м