• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
РПШ

Кабелийн бүтэц:

1. Дамжуулагч утас зэсээр буюу тугалган зэс утсаар хийгдсэн байдаг  (анги 4);

2. Тусгаарлагч резинэн

     Судлын тэмдэглэл: Өнгөр

3. Ороодос полиэтилен тигелталатын хальс

4. Полихлипопрен дээр тулгуурласан резинэн бүрхүүл

Хэрэглэх хүрээ:

Утаснууд нь цахилгааны сүлжээнд суурин суурилуулах зориулалттай, 400 Гц-ийн давтамжтайгаар 380 ба 660 В тоогоор, мөн радио төхөөрөмжийг  холбох зориулалттай.