• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Гүйдлийн трансформатор

KEAZ гүйдлийн трансформатор

Техникийн үзүүлэлт

Номинал гүйдэл, А   0,66
Анхдагч хэлхээний гүйдэл, кВ  5-5000
Хоёрдогч хэлхээний гүйдэл, А  5
Давтамж 50 Гц
Нарийвчлал 0.5S
Дундаж үйлчилгээний хугацаа 25 жил
Шалгалт тохируулгын интервал 8 жил