• +976-70008383
  • info@energytech.mn
Хэлний сонголт :
Ачаалал таслагч

Ачаалал таслагч ВНА-10/ Х123з-Х4-ИХ52-КЭАЗ

Нэрийн хэсэг

Тайлбар

ВНА

Цуврал

10

Хэвийн хүчдэл, кВ

Х1

Хэвийн гүйдэл, А

Х2

Приводын байршил:
Л – зүүн гартай
П - баруун гар

Х3з

Газардуулга хутга хийх боломжтой:
IIIз – хоёр талаас газардуулгын хутагтай;
тэмдэглэгээ байхгүй үед Х3 – нугасны тал дээр газардуулга хутга

Х4

ПТ1.2, ПТ1.3 патрон  сурулулха контактууд; Суурилагдсан холбоо байхгүй тохиолдолд тэмдэглэгээ байхгүй

ИХ5​

Бүрхүүл:
И1 – цайрдсан
И2- будсан

У2

Цаг уурын өөрчлөлт, байршуулах зэрэг

КЭАЗ

Барааны тэмдэг